Skriv utMeteorologisk prognosmodell (HIRLAM E11) - historiska analysdata

Översikt

Tyck til

Översiktlig sammanställning
Resurstyp (Hierarkisk nivå) : datamängd
Datum för metadata: 2017-05-15
Händelsedatum :
Produktionsdatum: 2013-03-18
Publiceringsdatum: 2013-06-03
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              Datamängden innehåller historiska analysdata från prognosmodellen HIRLAM. Det innebär
              att endast data för det första tidssteget (nulägesbeskrivningen) har valts ut för
              respektive tidpunkt. Prognosdata ingår inte.
              Data finns t o m 2014-03-18. Därefter ersätts HIRLAM-modellen med den mer högupplösta
              modellen AROME.
              
              HIRLAM är en numerisk prognosmodell som beskriver vädrets utveckling i tid och rum.
              
              Modellen har utvecklats inom ett internationellt samarbete där de nordiska länderna
              ingår och dessutom Irland, Nederländerna, Spanien och Litauen.
              Prognosen utgår från hur vädret ser ut vid en viss tidpunkt, det s.k. initialtillståndet.
              För att kartlägga detta görs en analys av väderläget. Därvid modifieras en tidigare
              prognos för att stämma bättre med aktuella observationer. Detta görs med en variationell
              metod. Därmed kan värdet av de olika prognosparametrar bestämmas i ett rutnät. För
              närvarande är dessa rutor 11 x 11 km i horisontell utsträckning och atmosfären har
              delats in i 65 vertikala nivåer. 
              
              Fyra prognoser görs per dygn och varje prognos sträcker sig upp till 3 dygn framåt
              i tiden. Var 6:e timme under dygnet görs en tredimensionell kartläggning av olika
              väderparametrar. Kartläggningen görs för att bestämma förhållanden i marken men inte
              minst för att beskriva hur det ser ut i atmosfären. Det kan gälla temperatur, fuktighet,
              vind, lufttryck, molnighet och nederbörd men också av t ex strålningsförhållanden,
              havsisens utbredning eller vatteninnehållet i snö. Kort sagt, allt som har betydelse
              för vädrets utveckling.
              De data som presenteras här har dock begränsats till vind (horisontellt och vertikalt),
              temperatur, relativ luftfuktighet och höjden till olika s.k. tryckytor i atmosfären.
              I övrigt hänvisas till data från MESAN.
              Analysen görs över ett område som täcker Skandinavien, brittiska öarna, norra delen
              av kontinenten och de baltiska staterna.
              
              KOORDINATER
              Koordinater för området ges av hörnen:
              Sydvästra		48.5N, 12.0W
              nordvästra	77.0N, 15.1W
              nordöstra		64.6N, 55.2E
              sydöstra		42.6N, 22.7E
              
              Gridrutorna är 11*11 km.
              
              ANVÄNDNING
              På SMHI används HIRLAM som underlag för prognoser i radio och TV. Den används också
              för prognoser till kommersiella kunder som olika tidningar och kommuner. Data från
              HIRLAM kan även användas som indata till andra modeller. Det gäller såväl meteorologiska
              som hydrologiska och oceanografiska.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Klimatologi och meteorologi
Ansvarig part: SMHI
Status: Slutförd

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2017-05-15
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se
Identifierare för metadatamängden: ca50a382-b50b-4c8e-b3cc-805e3e13ac92
Metadatakontakt:
Person: Klimatolog
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: klimatolog@smhi.se

Information om dataResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Meteorologisk prognosmodell (HIRLAM E11) - historiska analysdata
Produktionsdatum: 2013-03-18
Publiceringsdatum: 2013-06-03
Identifierare för resursen: 4a0dc22d-7b81-4b59-970f-31bd033a54e6
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              Datamängden innehåller historiska analysdata från prognosmodellen HIRLAM. Det innebär
              att endast data för det första tidssteget (nulägesbeskrivningen) har valts ut för
              respektive tidpunkt. Prognosdata ingår inte.
              Data finns t o m 2014-03-18. Därefter ersätts HIRLAM-modellen med den mer högupplösta
              modellen AROME.
              
              HIRLAM är en numerisk prognosmodell som beskriver vädrets utveckling i tid och rum.
              
              Modellen har utvecklats inom ett internationellt samarbete där de nordiska länderna
              ingår och dessutom Irland, Nederländerna, Spanien och Litauen.
              Prognosen utgår från hur vädret ser ut vid en viss tidpunkt, det s.k. initialtillståndet.
              För att kartlägga detta görs en analys av väderläget. Därvid modifieras en tidigare
              prognos för att stämma bättre med aktuella observationer. Detta görs med en variationell
              metod. Därmed kan värdet av de olika prognosparametrar bestämmas i ett rutnät. För
              närvarande är dessa rutor 11 x 11 km i horisontell utsträckning och atmosfären har
              delats in i 65 vertikala nivåer. 
              
              Fyra prognoser görs per dygn och varje prognos sträcker sig upp till 3 dygn framåt
              i tiden. Var 6:e timme under dygnet görs en tredimensionell kartläggning av olika
              väderparametrar. Kartläggningen görs för att bestämma förhållanden i marken men inte
              minst för att beskriva hur det ser ut i atmosfären. Det kan gälla temperatur, fuktighet,
              vind, lufttryck, molnighet och nederbörd men också av t ex strålningsförhållanden,
              havsisens utbredning eller vatteninnehållet i snö. Kort sagt, allt som har betydelse
              för vädrets utveckling.
              De data som presenteras här har dock begränsats till vind (horisontellt och vertikalt),
              temperatur, relativ luftfuktighet och höjden till olika s.k. tryckytor i atmosfären.
              I övrigt hänvisas till data från MESAN.
              Analysen görs över ett område som täcker Skandinavien, brittiska öarna, norra delen
              av kontinenten och de baltiska staterna.
              
              KOORDINATER
              Koordinater för området ges av hörnen:
              Sydvästra		48.5N, 12.0W
              nordvästra	77.0N, 15.1W
              nordöstra		64.6N, 55.2E
              sydöstra		42.6N, 22.7E
              
              Gridrutorna är 11*11 km.
              
              ANVÄNDNING
              På SMHI används HIRLAM som underlag för prognoser i radio och TV. Den används också
              för prognoser till kommersiella kunder som olika tidningar och kommuner. Data från
              HIRLAM kan även användas som indata till andra modeller. Det gäller såväl meteorologiska
              som hydrologiska och oceanografiska.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Klimatologi och meteorologi
Beskrivande nyckelord:
GCMD - Science keywords: Atmosphere > Atmospheric Temperature > Air Temperature,Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Humidity,Atmosphere > Atmospheric Winds
Beskrivande nyckelord:
SID Parameter: Lufttemperatur,Relativ luftfuktighet,Vindhastighet,Vindriktning
Beskrivande nyckelord:
SID Kategorier: Meteorologiska modelldata
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Geografiska meteorologiska förhållanden
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
SID-metadata-sync: PROD-SERVER,GEODATA.SE-SERVER
Beskrivande nyckelord:
WMO_CategoryCode: Meteorology
-
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Licens för användning krävs.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Upphovsrätt
Nyttjanderestriktioner: licens, Andra begränsningar
Andra restriktioner:
I och med att du laddar ned data så accepterar du följande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622.
              Ange om möjligt SMHI som källa.
            
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Rumslig beskrivning:
Rumslig identifierare:
Namn: Skandinavien, brittiska öarna, norra delen av kontinenten och de baltiska staterna.
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 15.1
Longitud öst: 55.2
Latitud norr: 77.0
Latitud söder: 42.6
Tidsperiod:
Startdatum: 1978
Slutdatum:: 2014-03-18
-
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
-

KvalitetDatakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Prognosmodellen använder fysikaliska lagar, t ex rörelseekvationer, termodynamiska
            samband, strålnings- och kontinuitetsekvationer för att beräkna vädrets förändring
            i ett antal tidssteg framåt i tiden.
            De data som presenteras här är vind (horisontellt och vertikalt), temperatur och höjden
            till s.k. tryckytor i atmosfären. Dessa används för att ge en översiktlig bild av
            vädret på olika höjd i atmosfären.
            Lufttrycket vid en viss nivå är lika med tyngden av en lodrät luftpelare, som sträcker
            sig från nivån upp till atmosfärens övre gräns. Ju högre upp man kommer desto lägre
            blir lufttrycket. Detta beror alltså på att den ovanliggande luftmängden blir mindre.
            En låg höjd till en tryckyta kan bero på kallt väder (tung luft gör att trycket minskar
            snabbt med höjden) men också på en djup cyklon (luften finns någon annanstans).
           
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: kvot
Resultat: 1769933/1769933
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande
            av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för
            rumsliga datamängder och datatjänster
           
Produktionsdatum: 2010-11-23

Referenssystem

Rumsligt referenssystem

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/3
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=3
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst för HIRLAM
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=hirlam_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:
OBS: nedanstående Online länkar motsvarar krav från Inspire

dvs, länkar anges utan att det finns en koppling till specifika distributörer
Onlinekälla:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/3
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=3
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst för HIRLAM
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=hirlam_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:

Alla metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2017-05-15
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se
Identifierare för metadatamängden: ca50a382-b50b-4c8e-b3cc-805e3e13ac92
Metadatakontakt:
Person: Klimatolog
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: klimatolog@smhi.seResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Meteorologisk prognosmodell (HIRLAM E11) - historiska analysdata
Produktionsdatum: 2013-03-18
Publiceringsdatum: 2013-06-03
Identifierare för resursen: 4a0dc22d-7b81-4b59-970f-31bd033a54e6
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              Datamängden innehåller historiska analysdata från prognosmodellen HIRLAM. Det innebär
              att endast data för det första tidssteget (nulägesbeskrivningen) har valts ut för
              respektive tidpunkt. Prognosdata ingår inte.
              Data finns t o m 2014-03-18. Därefter ersätts HIRLAM-modellen med den mer högupplösta
              modellen AROME.
              
              HIRLAM är en numerisk prognosmodell som beskriver vädrets utveckling i tid och rum.
              
              Modellen har utvecklats inom ett internationellt samarbete där de nordiska länderna
              ingår och dessutom Irland, Nederländerna, Spanien och Litauen.
              Prognosen utgår från hur vädret ser ut vid en viss tidpunkt, det s.k. initialtillståndet.
              För att kartlägga detta görs en analys av väderläget. Därvid modifieras en tidigare
              prognos för att stämma bättre med aktuella observationer. Detta görs med en variationell
              metod. Därmed kan värdet av de olika prognosparametrar bestämmas i ett rutnät. För
              närvarande är dessa rutor 11 x 11 km i horisontell utsträckning och atmosfären har
              delats in i 65 vertikala nivåer. 
              
              Fyra prognoser görs per dygn och varje prognos sträcker sig upp till 3 dygn framåt
              i tiden. Var 6:e timme under dygnet görs en tredimensionell kartläggning av olika
              väderparametrar. Kartläggningen görs för att bestämma förhållanden i marken men inte
              minst för att beskriva hur det ser ut i atmosfären. Det kan gälla temperatur, fuktighet,
              vind, lufttryck, molnighet och nederbörd men också av t ex strålningsförhållanden,
              havsisens utbredning eller vatteninnehållet i snö. Kort sagt, allt som har betydelse
              för vädrets utveckling.
              De data som presenteras här har dock begränsats till vind (horisontellt och vertikalt),
              temperatur, relativ luftfuktighet och höjden till olika s.k. tryckytor i atmosfären.
              I övrigt hänvisas till data från MESAN.
              Analysen görs över ett område som täcker Skandinavien, brittiska öarna, norra delen
              av kontinenten och de baltiska staterna.
              
              KOORDINATER
              Koordinater för området ges av hörnen:
              Sydvästra		48.5N, 12.0W
              nordvästra	77.0N, 15.1W
              nordöstra		64.6N, 55.2E
              sydöstra		42.6N, 22.7E
              
              Gridrutorna är 11*11 km.
              
              ANVÄNDNING
              På SMHI används HIRLAM som underlag för prognoser i radio och TV. Den används också
              för prognoser till kommersiella kunder som olika tidningar och kommuner. Data från
              HIRLAM kan även användas som indata till andra modeller. Det gäller såväl meteorologiska
              som hydrologiska och oceanografiska.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Klimatologi och meteorologi
Beskrivande nyckelord:
GCMD - Science keywords: Atmosphere > Atmospheric Temperature > Air Temperature,Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Humidity,Atmosphere > Atmospheric Winds
Beskrivande nyckelord:
SID Parameter: Lufttemperatur,Relativ luftfuktighet,Vindhastighet,Vindriktning
Beskrivande nyckelord:
SID Kategorier: Meteorologiska modelldata
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Geografiska meteorologiska förhållanden
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
SID-metadata-sync: PROD-SERVER,GEODATA.SE-SERVER
Beskrivande nyckelord:
WMO_CategoryCode: Meteorology
-
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Licens för användning krävs.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Upphovsrätt
Nyttjanderestriktioner: licens, Andra begränsningar
Andra restriktioner:
I och med att du laddar ned data så accepterar du följande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622.
              Ange om möjligt SMHI som källa.
            
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Rumslig beskrivning:
Rumslig identifierare:
Namn: Skandinavien, brittiska öarna, norra delen av kontinenten och de baltiska staterna.
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 15.1
Longitud öst: 55.2
Latitud norr: 77.0
Latitud söder: 42.6
Tidsperiod:
Startdatum: 1978
Slutdatum:: 2014-03-18
-
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Prognosmodellen använder fysikaliska lagar, t ex rörelseekvationer, termodynamiska
            samband, strålnings- och kontinuitetsekvationer för att beräkna vädrets förändring
            i ett antal tidssteg framåt i tiden.
            De data som presenteras här är vind (horisontellt och vertikalt), temperatur och höjden
            till s.k. tryckytor i atmosfären. Dessa används för att ge en översiktlig bild av
            vädret på olika höjd i atmosfären.
            Lufttrycket vid en viss nivå är lika med tyngden av en lodrät luftpelare, som sträcker
            sig från nivån upp till atmosfärens övre gräns. Ju högre upp man kommer desto lägre
            blir lufttrycket. Detta beror alltså på att den ovanliggande luftmängden blir mindre.
            En låg höjd till en tryckyta kan bero på kallt väder (tung luft gör att trycket minskar
            snabbt med höjden) men också på en djup cyklon (luften finns någon annanstans).
           
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: kvot
Resultat: 1769933/1769933
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande
            av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för
            rumsliga datamängder och datatjänster
           
Produktionsdatum: 2010-11-23

Rumsligt referenssystem

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/3
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=3
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst för HIRLAM
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=hirlam_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:
OBS: nedanstående Online länkar motsvarar krav från Inspire

dvs, länkar anges utan att det finns en koppling till specifika distributörer
Onlinekälla:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/3
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=3
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst för HIRLAM
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=hirlam_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras: