Skriv utOceanografisk prognosmodell (HIROMB BS01) - historiska analysdata

Översikt

Tyck til

Översiktlig sammanställning
Resurstyp (Hierarkisk nivå) : datamängd
Datum för metadata: 2017-05-15
Händelsedatum :
Produktionsdatum: 2013-03-18
Publiceringsdatum: 2013-06-03
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              Datamängden innehåller historiska analysdata från prognosmodellen HIROMB. Det innebär
              att endast data för första tidssteget har valts ut för respektive tidpunkt. Prognosdata
              ingår inte.
              HIROMB BS01 är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet för
              ett antal fysikaliska parametrar.
              Var 6:e timme körs en 60-timmars prognos som bygger på dataassimilation av tillgängliga
              observationer. Som indata används meteorologiska prognosmodellen HIRLAM (C11) och
              floddata från HBV-modellen. Prognos görs för bl.a. temperatur, salthalt, strömmar,
              vattenstånd och is.
              
              Området som täcks av HIROMB BS01 är hela Östersjön och Sveriges västkust (Kattegatt
              och Skagerrak). Den västliga gränsen går strax väster om Jyllands nordspets. 
              
              KOORDINATER
              Koordinaterna för området ges av hörnen:
              
              sydvästra		53.7N,   9.38 E
              nordvästra	65.9N,   9.38 E
              nordöstra		65.9N,  30.23 E
              sydöstra	        53.7N,  39.23 E
              
              Gridrutorna är 1 nautisk mil (ca 2*2 km)
              
              ANVÄNDNING
              På SMHI används data från HIROMB till vattenståndsvarningar, isprognoser, utredningar
              för byggnationer till havs och försäkringsärenden. HIROMB-data används även som indata
              till oljespillsmodellering i SeatrackWeb.
              
              Externa användare använder HIROMB som indata till egna oceanografiska modeller via
              det internationella HIROMB-samarbetet. Försvaret, Räddningsverket, vädertjänsterna
              i Storbritannien, Danmark och Norge samt några kommuner och kärnkraftverk använder
              HIROMB-data.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Kust och hav
Ansvarig part: SMHI
Status: Pågående

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2017-05-15
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se
Identifierare för metadatamängden: bcde7478-5562-49e4-bb7d-2b89bc39e8d3
Metadatakontakt:
Person: Oceanograf
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: Oceanograf@smhi.se

Information om dataResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Oceanografisk prognosmodell (HIROMB BS01) - historiska analysdata
Produktionsdatum: 2013-03-18
Publiceringsdatum: 2013-06-03
Identifierare för resursen: 4915f074-dc44-4e45-8d6a-2072f9605b7e
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              Datamängden innehåller historiska analysdata från prognosmodellen HIROMB. Det innebär
              att endast data för första tidssteget har valts ut för respektive tidpunkt. Prognosdata
              ingår inte.
              HIROMB BS01 är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet för
              ett antal fysikaliska parametrar.
              Var 6:e timme körs en 60-timmars prognos som bygger på dataassimilation av tillgängliga
              observationer. Som indata används meteorologiska prognosmodellen HIRLAM (C11) och
              floddata från HBV-modellen. Prognos görs för bl.a. temperatur, salthalt, strömmar,
              vattenstånd och is.
              
              Området som täcks av HIROMB BS01 är hela Östersjön och Sveriges västkust (Kattegatt
              och Skagerrak). Den västliga gränsen går strax väster om Jyllands nordspets. 
              
              KOORDINATER
              Koordinaterna för området ges av hörnen:
              
              sydvästra		53.7N,   9.38 E
              nordvästra	65.9N,   9.38 E
              nordöstra		65.9N,  30.23 E
              sydöstra	        53.7N,  39.23 E
              
              Gridrutorna är 1 nautisk mil (ca 2*2 km)
              
              ANVÄNDNING
              På SMHI används data från HIROMB till vattenståndsvarningar, isprognoser, utredningar
              för byggnationer till havs och försäkringsärenden. HIROMB-data används även som indata
              till oljespillsmodellering i SeatrackWeb.
              
              Externa användare använder HIROMB som indata till egna oceanografiska modeller via
              det internationella HIROMB-samarbetet. Försvaret, Räddningsverket, vädertjänsterna
              i Storbritannien, Danmark och Norge samt några kommuner och kärnkraftverk använder
              HIROMB-data.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Kust och hav
Beskrivande nyckelord:
GCMD - Science keywords: Oceans > Ocean Temperature > Water Temperature,Oceans > Ocean Waves > Wave Speed/direction,Oceans > Salinity/density > Salinity,Oceans > Sea Ice,Oceans > Sea Surface Height
Beskrivande nyckelord:
SID Parameter: Havstemperatur,Havsvattenstånd,Salthalt,Strömhastighet,Strömriktning
Beskrivande nyckelord:
SID Kategorier: Oceanografiska modelldata
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Geografiska oceanografiska förhållanden
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
SID-metadata-sync: PROD-SERVER,GEODATA.SE-SERVER
Beskrivande nyckelord:
WMO_CategoryCode: oceanography
-
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: Månatligen
Beskrivning av underhåll: Data uppdateras löpande, Rättning sker månadsvis
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Licens för användning krävs.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Upphovsrätt
Nyttjanderestriktioner: licens, Andra begränsningar
Andra restriktioner:
I och med att du laddar ned data så accepterar du följande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622.
              Ange om möjligt SMHI som källa.
            
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Rumslig beskrivning:
Rumslig identifierare:
Namn: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 11.2366923597907
Longitud öst: 26.0601145456005
Latitud norr: 69.0892137233022
Latitud söder: 55.0290487717446
Tidsperiod:
Startdatum: 2008
Slutdatum::
-
Resurskontakt:
Person: SMHI
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: Dataleveranser@smhi.se
-

KvalitetDatakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Modellen simulerar de fysikaliska lagarna i havet med hjälp av rörelseekvationer och
            termodynamiska lagar. Liksom i den meteorologiska prognosmodellen stegar man modellen
            framåt i tiden med små tidssteg och simulerar tillståndet och processerna i gridrutor
            i 3 dimensioner.
            
            Luftrycket påverkar havsytan och får den att sjunka vid högt tryck och stiga vid lågt
            tryck. Tidvattnet påverkar vattenståndet på västkusten. Luftens temperatur påverkar
            ytans temperatur och vinden blandar om den översta delen av havet m.h.a. turbulens.
            Vindar påverkar även vattenståndet genom s.k. vindstuvning. Avrinning från floder
            lägger sig ovanpå havsvattnet och blandas ned m.h.a. vinden och gör havsvattnet mindre
            salt. Vid stormiga tillfällen trycks ibland stora mängder högsalint havsvatten in
            genom Öresund och bältsunden in i Östersjön. På vintern simulerar modellen istillväxt,
            isdrift och isavsmältning.
           
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: kvot
Resultat: 494719/494719
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande
            av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för
            rumsliga datamängder och datatjänster
           
Produktionsdatum: 2010-11-23

Referenssystem

Rumsligt referenssystem

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/2
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=2
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningtjänst HIROMB
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=hiromb_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
OBS: nedanstående Online länkar motsvarar krav från Inspire

dvs, länkar anges utan att det finns en koppling till specifika distributörer
Onlinekälla:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/2
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=2
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningtjänst HIROMB
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=hiromb_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:

Alla metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2017-05-15
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se
Identifierare för metadatamängden: bcde7478-5562-49e4-bb7d-2b89bc39e8d3
Metadatakontakt:
Person: Oceanograf
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: Oceanograf@smhi.seResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Oceanografisk prognosmodell (HIROMB BS01) - historiska analysdata
Produktionsdatum: 2013-03-18
Publiceringsdatum: 2013-06-03
Identifierare för resursen: 4915f074-dc44-4e45-8d6a-2072f9605b7e
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              Datamängden innehåller historiska analysdata från prognosmodellen HIROMB. Det innebär
              att endast data för första tidssteget har valts ut för respektive tidpunkt. Prognosdata
              ingår inte.
              HIROMB BS01 är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet för
              ett antal fysikaliska parametrar.
              Var 6:e timme körs en 60-timmars prognos som bygger på dataassimilation av tillgängliga
              observationer. Som indata används meteorologiska prognosmodellen HIRLAM (C11) och
              floddata från HBV-modellen. Prognos görs för bl.a. temperatur, salthalt, strömmar,
              vattenstånd och is.
              
              Området som täcks av HIROMB BS01 är hela Östersjön och Sveriges västkust (Kattegatt
              och Skagerrak). Den västliga gränsen går strax väster om Jyllands nordspets. 
              
              KOORDINATER
              Koordinaterna för området ges av hörnen:
              
              sydvästra		53.7N,   9.38 E
              nordvästra	65.9N,   9.38 E
              nordöstra		65.9N,  30.23 E
              sydöstra	        53.7N,  39.23 E
              
              Gridrutorna är 1 nautisk mil (ca 2*2 km)
              
              ANVÄNDNING
              På SMHI används data från HIROMB till vattenståndsvarningar, isprognoser, utredningar
              för byggnationer till havs och försäkringsärenden. HIROMB-data används även som indata
              till oljespillsmodellering i SeatrackWeb.
              
              Externa användare använder HIROMB som indata till egna oceanografiska modeller via
              det internationella HIROMB-samarbetet. Försvaret, Räddningsverket, vädertjänsterna
              i Storbritannien, Danmark och Norge samt några kommuner och kärnkraftverk använder
              HIROMB-data.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Kust och hav
Beskrivande nyckelord:
GCMD - Science keywords: Oceans > Ocean Temperature > Water Temperature,Oceans > Ocean Waves > Wave Speed/direction,Oceans > Salinity/density > Salinity,Oceans > Sea Ice,Oceans > Sea Surface Height
Beskrivande nyckelord:
SID Parameter: Havstemperatur,Havsvattenstånd,Salthalt,Strömhastighet,Strömriktning
Beskrivande nyckelord:
SID Kategorier: Oceanografiska modelldata
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Geografiska oceanografiska förhållanden
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
SID-metadata-sync: PROD-SERVER,GEODATA.SE-SERVER
Beskrivande nyckelord:
WMO_CategoryCode: oceanography
-
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: Månatligen
Beskrivning av underhåll: Data uppdateras löpande, Rättning sker månadsvis
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Licens för användning krävs.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Upphovsrätt
Nyttjanderestriktioner: licens, Andra begränsningar
Andra restriktioner:
I och med att du laddar ned data så accepterar du följande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622.
              Ange om möjligt SMHI som källa.
            
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Rumslig beskrivning:
Rumslig identifierare:
Namn: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 11.2366923597907
Longitud öst: 26.0601145456005
Latitud norr: 69.0892137233022
Latitud söder: 55.0290487717446
Tidsperiod:
Startdatum: 2008
Slutdatum::
-
Resurskontakt:
Person: SMHI
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: Dataleveranser@smhi.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Modellen simulerar de fysikaliska lagarna i havet med hjälp av rörelseekvationer och
            termodynamiska lagar. Liksom i den meteorologiska prognosmodellen stegar man modellen
            framåt i tiden med små tidssteg och simulerar tillståndet och processerna i gridrutor
            i 3 dimensioner.
            
            Luftrycket påverkar havsytan och får den att sjunka vid högt tryck och stiga vid lågt
            tryck. Tidvattnet påverkar vattenståndet på västkusten. Luftens temperatur påverkar
            ytans temperatur och vinden blandar om den översta delen av havet m.h.a. turbulens.
            Vindar påverkar även vattenståndet genom s.k. vindstuvning. Avrinning från floder
            lägger sig ovanpå havsvattnet och blandas ned m.h.a. vinden och gör havsvattnet mindre
            salt. Vid stormiga tillfällen trycks ibland stora mängder högsalint havsvatten in
            genom Öresund och bältsunden in i Östersjön. På vintern simulerar modellen istillväxt,
            isdrift och isavsmältning.
           
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: kvot
Resultat: 494719/494719
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande
            av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för
            rumsliga datamängder och datatjänster
           
Produktionsdatum: 2010-11-23

Rumsligt referenssystem

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/2
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=2
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningtjänst HIROMB
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=hiromb_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
OBS: nedanstående Online länkar motsvarar krav från Inspire

dvs, länkar anges utan att det finns en koppling till specifika distributörer
Onlinekälla:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/2
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=2
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningtjänst HIROMB
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=hiromb_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras: