Skriv utMeteorologisk prognosmodell (AROME) - historiska analysdata

Översikt

Tyck til

Översiktlig sammanställning
Resurstyp (Hierarkisk nivå) : datamängd
Datum för metadata: 2017-05-15
Händelsedatum :
Produktionsdatum: 2014-03-20
Publiceringsdatum: 2014-04-02
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              Datamängden innehåller historiska analysdata från prognosmodellen AROME. Det innebär
              att endast data för det första tidssteget (nulägesbeskrivningen) har valts ut för
              respektive tidpunkt. Prognosdata ingår inte.
              AROME är en numerisk prognosmodell som beskriver vädrets utveckling i tid och rum.
              Modellen har utvecklats inom ett internationellt samarbete där ett stort antal europeiska
              länder ingår.
              Prognosen utgår från hur vädret ser ut vid en viss tidpunkt, det s.k. initialtillståndet.
              För att kartlägga detta görs en analys av väderläget. Därvid modifieras en tidigare
              prognos för att stämma bättre med aktuella observationer. Detta görs med en variationell
              metod. Därmed kan värdet av de olika prognosparametrar bestämmas i ett rutnät. För
              närvarande är dessa rutor 2.5 x 2.5 km i horisontell utsträckning och atmosfären har
              delats in i 65 nivåer i vertikal led.
              Åtta prognoser görs per dygn, men bara fyra används för prognosändamål, de andra används
              bara för uppdatering av analysen. Varje prognos sträcker sig upp till knappt 3 dygn
              framåt i tiden. Var 3:e timme under dygnet görs en tredimensionell kartläggning av
              olika väderparametrar. Kartläggningen görs för att bestämma förhållanden i marken
              men inte minst för att beskriva hur det ser ut i atmosfären. Det kan gälla temperatur,
              fuktighet, vind, lufttryck, molnighet och nederbörd men också t ex strålningsförhållanden,
              havsisens utbredning eller vatteninnehållet i snö. Allt detta har betydelse för vädrets
              utveckling.
              Data för nulägesanalysen av markparametrar levereras av modellen MESAN.
              
              
              
              AROME-analysen har gjorts över ett område som täcker 
              Skandinavien, norra delen av kontinenten och de baltiska staterna.
              Med anledning av att Finland nu går med i MetCoop-samarbetet så kommer området att
              utökas i östlig och västlig riktning.
              Dessutom tillkommer ett antal nya parametrar för att möta FMIs behov.
              Denna förändring gäller från och med den 6 september 2017. 
              
              KOORDINATER för nya området ges av hörnen:
              Sydvästra 51.85N 0.24E
              Nordvästra 71.91N 15.32W
              Sydöstra 51.47N 32.18E
              Nordöstra 71.16N 49.61E
              
              Gridrutorna är 2.5 x 2.5 km
              
              
              KOORDINATER före den 6 september:
              Sydvästra 52.04N 1.64E
              Nordvästra 72.30N 12.72W
              Sydöstra 52.04N 28.36E
              Nordöstra 72.30N 42.72E
              
              
              
              
              
              ANVÄNDNING
              
              På SMHI används AROME som underlag för prognoser i radio och TV. Den används också
              för prognoser till kommersiella kunder som olika tidningar och kommuner. Data från
              AROME kan även användas som indata till andra modeller. Det gäller såväl meteorologiska
              som hydrologiska och oceanografiska.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns p
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Klimatologi och meteorologi
Ansvarig part: SMHI
Status: Pågående

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2017-05-15
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se
Identifierare för metadatamängden: 9d8a1894-9f6c-4d74-9d2e-d481f8737ced
Metadatakontakt:
Person: Meteorolog
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: spmkund@smhi.se

Information om dataResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Meteorologisk prognosmodell (AROME) - historiska analysdata
Produktionsdatum: 2014-03-20
Publiceringsdatum: 2014-04-02
Identifierare för resursen: 89d54e9a-7516-489e-a6bc-9f5d217dec53
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              Datamängden innehåller historiska analysdata från prognosmodellen AROME. Det innebär
              att endast data för det första tidssteget (nulägesbeskrivningen) har valts ut för
              respektive tidpunkt. Prognosdata ingår inte.
              AROME är en numerisk prognosmodell som beskriver vädrets utveckling i tid och rum.
              Modellen har utvecklats inom ett internationellt samarbete där ett stort antal europeiska
              länder ingår.
              Prognosen utgår från hur vädret ser ut vid en viss tidpunkt, det s.k. initialtillståndet.
              För att kartlägga detta görs en analys av väderläget. Därvid modifieras en tidigare
              prognos för att stämma bättre med aktuella observationer. Detta görs med en variationell
              metod. Därmed kan värdet av de olika prognosparametrar bestämmas i ett rutnät. För
              närvarande är dessa rutor 2.5 x 2.5 km i horisontell utsträckning och atmosfären har
              delats in i 65 nivåer i vertikal led.
              Åtta prognoser görs per dygn, men bara fyra används för prognosändamål, de andra används
              bara för uppdatering av analysen. Varje prognos sträcker sig upp till knappt 3 dygn
              framåt i tiden. Var 3:e timme under dygnet görs en tredimensionell kartläggning av
              olika väderparametrar. Kartläggningen görs för att bestämma förhållanden i marken
              men inte minst för att beskriva hur det ser ut i atmosfären. Det kan gälla temperatur,
              fuktighet, vind, lufttryck, molnighet och nederbörd men också t ex strålningsförhållanden,
              havsisens utbredning eller vatteninnehållet i snö. Allt detta har betydelse för vädrets
              utveckling.
              Data för nulägesanalysen av markparametrar levereras av modellen MESAN.
              
              
              
              AROME-analysen har gjorts över ett område som täcker 
              Skandinavien, norra delen av kontinenten och de baltiska staterna.
              Med anledning av att Finland nu går med i MetCoop-samarbetet så kommer området att
              utökas i östlig och västlig riktning.
              Dessutom tillkommer ett antal nya parametrar för att möta FMIs behov.
              Denna förändring gäller från och med den 6 september 2017. 
              
              KOORDINATER för nya området ges av hörnen:
              Sydvästra 51.85N 0.24E
              Nordvästra 71.91N 15.32W
              Sydöstra 51.47N 32.18E
              Nordöstra 71.16N 49.61E
              
              Gridrutorna är 2.5 x 2.5 km
              
              
              KOORDINATER före den 6 september:
              Sydvästra 52.04N 1.64E
              Nordvästra 72.30N 12.72W
              Sydöstra 52.04N 28.36E
              Nordöstra 72.30N 42.72E
              
              
              
              
              
              ANVÄNDNING
              
              På SMHI används AROME som underlag för prognoser i radio och TV. Den används också
              för prognoser till kommersiella kunder som olika tidningar och kommuner. Data från
              AROME kan även användas som indata till andra modeller. Det gäller såväl meteorologiska
              som hydrologiska och oceanografiska.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns p
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Klimatologi och meteorologi
Beskrivande nyckelord:
GCMD - Science keywords: Atmosphere > Atmospheric Pressure > Atmospheric Pressure,Atmosphere > Atmospheric Temperature > Air Temperature,Atmosphere > Atmospheric Temperature > Maximum/minimum Temperature,Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Humidity,Atmosphere > Atmospheric Winds,Atmosphere > Clouds > Cloud Amount/frequency,Atmosphere > Clouds > Cloud Liquid Water/ice,Atmosphere > Precipitation > Liquid Water Equivalent,Atmosphere > Precipitation > Precipitation Amount,Atmosphere > Precipitation > Rain,Atmosphere > Precipitation > Snow
Beskrivande nyckelord:
SID Parameter: Lufttemperatur,Lufttryck,Molnmängd,Nederbördsmängd,Relativ luftfuktighet,Vindhastighet,Vindriktning
Beskrivande nyckelord:
SID Kategorier: Meteorologiska modelldata
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Geografiska meteorologiska förhållanden
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
SID-metadata-sync: PROD-SERVER,GEODATA.SE-SERVER
Beskrivande nyckelord:
WMO_CategoryCode: Meteorology
-
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: kontinuerlig
Beskrivning av underhåll: Data uppdateras löpande.
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Licens för användning krävs.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Upphovsrätt
Nyttjanderestriktioner: licens, Andra begränsningar
Andra restriktioner:
I och med att du laddar ned data så accepterar du följande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622.
              Ange om möjligt SMHI som källa.
            
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Skandinavien inklusive Finland, nordligaste delen av kontinenten och dessutom de baltiska staterna
Rumslig beskrivning:
Rumslig identifierare:
Namn: Skandinavien inklusive Finland, nordligaste delen av kontinenten och dessutom de baltiska staterna.
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: -15.32
Longitud öst: 49.61
Latitud norr: 71.91
Latitud söder: 51.47
Tidsperiod:
Startdatum: 2014-03-18
Slutdatum::
-
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
-

KvalitetDatakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Prognosmodellen använder fysikaliska lagar, t ex rörelseekvationer, termodynamiska
            samband, strålnings- och kontinuitetsekvationer för att beräkna vädrets förändring
            i ett antal tidssteg framåt i tiden.
           
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: kvot
Resultat: 4372650/4372650
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande
            av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för
            rumsliga datamängder och datatjänster
           
Produktionsdatum: 2010-12-08

Referenssystem

Rumsligt referenssystem

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: https://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/5
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: https://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=5
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst för AROME
Adress för uppkoppling: https://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=arome_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: https://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: https://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:
OBS: nedanstående Online länkar motsvarar krav från Inspire

dvs, länkar anges utan att det finns en koppling till specifika distributörer
Onlinekälla:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: https://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/5
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: https://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=5
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst för AROME
Adress för uppkoppling: https://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=arome_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: https://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: https://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:

Alla metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2017-05-15
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se
Identifierare för metadatamängden: 9d8a1894-9f6c-4d74-9d2e-d481f8737ced
Metadatakontakt:
Person: Meteorolog
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: spmkund@smhi.seResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Meteorologisk prognosmodell (AROME) - historiska analysdata
Produktionsdatum: 2014-03-20
Publiceringsdatum: 2014-04-02
Identifierare för resursen: 89d54e9a-7516-489e-a6bc-9f5d217dec53
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              Datamängden innehåller historiska analysdata från prognosmodellen AROME. Det innebär
              att endast data för det första tidssteget (nulägesbeskrivningen) har valts ut för
              respektive tidpunkt. Prognosdata ingår inte.
              AROME är en numerisk prognosmodell som beskriver vädrets utveckling i tid och rum.
              Modellen har utvecklats inom ett internationellt samarbete där ett stort antal europeiska
              länder ingår.
              Prognosen utgår från hur vädret ser ut vid en viss tidpunkt, det s.k. initialtillståndet.
              För att kartlägga detta görs en analys av väderläget. Därvid modifieras en tidigare
              prognos för att stämma bättre med aktuella observationer. Detta görs med en variationell
              metod. Därmed kan värdet av de olika prognosparametrar bestämmas i ett rutnät. För
              närvarande är dessa rutor 2.5 x 2.5 km i horisontell utsträckning och atmosfären har
              delats in i 65 nivåer i vertikal led.
              Åtta prognoser görs per dygn, men bara fyra används för prognosändamål, de andra används
              bara för uppdatering av analysen. Varje prognos sträcker sig upp till knappt 3 dygn
              framåt i tiden. Var 3:e timme under dygnet görs en tredimensionell kartläggning av
              olika väderparametrar. Kartläggningen görs för att bestämma förhållanden i marken
              men inte minst för att beskriva hur det ser ut i atmosfären. Det kan gälla temperatur,
              fuktighet, vind, lufttryck, molnighet och nederbörd men också t ex strålningsförhållanden,
              havsisens utbredning eller vatteninnehållet i snö. Allt detta har betydelse för vädrets
              utveckling.
              Data för nulägesanalysen av markparametrar levereras av modellen MESAN.
              
              
              
              AROME-analysen har gjorts över ett område som täcker 
              Skandinavien, norra delen av kontinenten och de baltiska staterna.
              Med anledning av att Finland nu går med i MetCoop-samarbetet så kommer området att
              utökas i östlig och västlig riktning.
              Dessutom tillkommer ett antal nya parametrar för att möta FMIs behov.
              Denna förändring gäller från och med den 6 september 2017. 
              
              KOORDINATER för nya området ges av hörnen:
              Sydvästra 51.85N 0.24E
              Nordvästra 71.91N 15.32W
              Sydöstra 51.47N 32.18E
              Nordöstra 71.16N 49.61E
              
              Gridrutorna är 2.5 x 2.5 km
              
              
              KOORDINATER före den 6 september:
              Sydvästra 52.04N 1.64E
              Nordvästra 72.30N 12.72W
              Sydöstra 52.04N 28.36E
              Nordöstra 72.30N 42.72E
              
              
              
              
              
              ANVÄNDNING
              
              På SMHI används AROME som underlag för prognoser i radio och TV. Den används också
              för prognoser till kommersiella kunder som olika tidningar och kommuner. Data från
              AROME kan även användas som indata till andra modeller. Det gäller såväl meteorologiska
              som hydrologiska och oceanografiska.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns p
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Klimatologi och meteorologi
Beskrivande nyckelord:
GCMD - Science keywords: Atmosphere > Atmospheric Pressure > Atmospheric Pressure,Atmosphere > Atmospheric Temperature > Air Temperature,Atmosphere > Atmospheric Temperature > Maximum/minimum Temperature,Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Humidity,Atmosphere > Atmospheric Winds,Atmosphere > Clouds > Cloud Amount/frequency,Atmosphere > Clouds > Cloud Liquid Water/ice,Atmosphere > Precipitation > Liquid Water Equivalent,Atmosphere > Precipitation > Precipitation Amount,Atmosphere > Precipitation > Rain,Atmosphere > Precipitation > Snow
Beskrivande nyckelord:
SID Parameter: Lufttemperatur,Lufttryck,Molnmängd,Nederbördsmängd,Relativ luftfuktighet,Vindhastighet,Vindriktning
Beskrivande nyckelord:
SID Kategorier: Meteorologiska modelldata
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Geografiska meteorologiska förhållanden
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
SID-metadata-sync: PROD-SERVER,GEODATA.SE-SERVER
Beskrivande nyckelord:
WMO_CategoryCode: Meteorology
-
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: kontinuerlig
Beskrivning av underhåll: Data uppdateras löpande.
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Licens för användning krävs.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Upphovsrätt
Nyttjanderestriktioner: licens, Andra begränsningar
Andra restriktioner:
I och med att du laddar ned data så accepterar du följande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622.
              Ange om möjligt SMHI som källa.
            
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Skandinavien inklusive Finland, nordligaste delen av kontinenten och dessutom de baltiska staterna
Rumslig beskrivning:
Rumslig identifierare:
Namn: Skandinavien inklusive Finland, nordligaste delen av kontinenten och dessutom de baltiska staterna.
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: -15.32
Longitud öst: 49.61
Latitud norr: 71.91
Latitud söder: 51.47
Tidsperiod:
Startdatum: 2014-03-18
Slutdatum::
-
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Prognosmodellen använder fysikaliska lagar, t ex rörelseekvationer, termodynamiska
            samband, strålnings- och kontinuitetsekvationer för att beräkna vädrets förändring
            i ett antal tidssteg framåt i tiden.
           
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: kvot
Resultat: 4372650/4372650
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande
            av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för
            rumsliga datamängder och datatjänster
           
Produktionsdatum: 2010-12-08

Rumsligt referenssystem

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: https://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/5
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: https://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=5
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst för AROME
Adress för uppkoppling: https://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=arome_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: https://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: https://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:
OBS: nedanstående Online länkar motsvarar krav från Inspire

dvs, länkar anges utan att det finns en koppling till specifika distributörer
Onlinekälla:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: https://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/5
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: https://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=5
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst för AROME
Adress för uppkoppling: https://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=arome_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: https://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: https://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras: