Skriv utOceanografisk prognosmodell (NEMO-Nordic) - historiska modelldata

Översikt

Tyck til

Översiktlig sammanställning
Resurstyp (Hierarkisk nivå) : datamängd
Datum för metadata: 2017-05-15
Händelsedatum :
Produktionsdatum: 2016-10-21
Publiceringsdatum: 2016-10-31
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              Datamängden innehåller historiska modelldata från prognosmodellen NEMO-Nordic. Det
              innebär att endast data för första tidssteget har valts ut. Prognosdata ingår inte.
              NEMO-Nordic NS01 är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet
              för ett antal fysikaliska parametrar.
              Var 6:e timme körs en 60-timmars prognos som bygger på dataassimilation av tillgängliga
              observationer. Som indata används meteorologiska prognosmodellen HIRLAM (C11) och
              floddata från den hydrologiska modellen E-HYPE. Prognos görs för bl.a. vattentemperatur,
              salthalt, strömmar, vattenstånd och is.
              Området som täcks av NEMO-Nordic är hela Östersjön, Sveriges västkust (Kattegatt och
              Skagerrak), Nordsjön och Engelska kanalen.
              Vid användning av vattenståndsdata ska data offsetkorrigeras eftersom modellens nollnivå
              inte är samma som vattennivån för området. Offsetkorrigeringen görs utifrån observationer
              för aktuell tidsperiod. Korrigeringen ska utföras löpande för varje station, eftersom
              de har olika referensnivåer.
              En metod för offsetkorrigering är att använda ett löpande medelvärde för havsvattenståndet
              för några dagar bakåt i tiden. 
              
              KOORDINATER
              Koordinaterna för området ges av hörnen:
              Sydvästra	lat: 48.5,	lon: -4.1
              Nordvästra	lat: 65.9,	lon: -4.1
              Nordöstra	lat: 65.9,	lon: 30.2
              Sydöstra	lat: 48.5,	lon: 30.2
              
              Gridrutorna är 1 nautisk mil (ca 2*2 km). Observera att området norr om Nordsjön (ca
              59.3) inte ingår i gridet.
              
              ANVÄNDNING
              På SMHI används data från NEMO-Nordic till bland annat vattenståndsvarningar, isprognoser
              och olika utredningar. NEMO-Nordic data används även som indata till andra modeller.
              Ett exempel är oljespillsmodellen SeatrackWeb. NEMO-Nordic används också som indata
              till andra oceanografiska modeller via det internationella BOOS-samarbetet.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Kust och hav
Ansvarig part: SMHI
Status: Pågående

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2017-05-15
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se
Identifierare för metadatamängden: 7d86fb3d-a341-4aee-91bc-5ef342d958c3
Metadatakontakt:
Person: Oceanograf
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: Oceanograf@smhi.se

Information om dataResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Oceanografisk prognosmodell (NEMO-Nordic) - historiska modelldata
Produktionsdatum: 2016-10-21
Publiceringsdatum: 2016-10-31
Identifierare för resursen: 0aa705ed-d241-4cca-91cd-cdf04edf1e7c
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              Datamängden innehåller historiska modelldata från prognosmodellen NEMO-Nordic. Det
              innebär att endast data för första tidssteget har valts ut. Prognosdata ingår inte.
              NEMO-Nordic NS01 är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet
              för ett antal fysikaliska parametrar.
              Var 6:e timme körs en 60-timmars prognos som bygger på dataassimilation av tillgängliga
              observationer. Som indata används meteorologiska prognosmodellen HIRLAM (C11) och
              floddata från den hydrologiska modellen E-HYPE. Prognos görs för bl.a. vattentemperatur,
              salthalt, strömmar, vattenstånd och is.
              Området som täcks av NEMO-Nordic är hela Östersjön, Sveriges västkust (Kattegatt och
              Skagerrak), Nordsjön och Engelska kanalen.
              Vid användning av vattenståndsdata ska data offsetkorrigeras eftersom modellens nollnivå
              inte är samma som vattennivån för området. Offsetkorrigeringen görs utifrån observationer
              för aktuell tidsperiod. Korrigeringen ska utföras löpande för varje station, eftersom
              de har olika referensnivåer.
              En metod för offsetkorrigering är att använda ett löpande medelvärde för havsvattenståndet
              för några dagar bakåt i tiden. 
              
              KOORDINATER
              Koordinaterna för området ges av hörnen:
              Sydvästra	lat: 48.5,	lon: -4.1
              Nordvästra	lat: 65.9,	lon: -4.1
              Nordöstra	lat: 65.9,	lon: 30.2
              Sydöstra	lat: 48.5,	lon: 30.2
              
              Gridrutorna är 1 nautisk mil (ca 2*2 km). Observera att området norr om Nordsjön (ca
              59.3) inte ingår i gridet.
              
              ANVÄNDNING
              På SMHI används data från NEMO-Nordic till bland annat vattenståndsvarningar, isprognoser
              och olika utredningar. NEMO-Nordic data används även som indata till andra modeller.
              Ett exempel är oljespillsmodellen SeatrackWeb. NEMO-Nordic används också som indata
              till andra oceanografiska modeller via det internationella BOOS-samarbetet.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Kust och hav
Beskrivande nyckelord:
GCMD - Science keywords: Oceans > Ocean Temperature > Water Temperature,Oceans > Ocean Waves > Wave Speed/direction,Oceans > Salinity/density > Salinity,Oceans > Sea Ice,Oceans > Sea Surface Height
Beskrivande nyckelord:
SID Parameter: Havstemperatur,Havsvattenstånd,Salthalt,Strömhastighet,Strömriktning
Beskrivande nyckelord:
SID Kategorier: Oceanografiska modelldata
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Geografiska oceanografiska förhållanden
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
SID-metadata-sync: PROD-SERVER,GEODATA.SE-SERVER
Beskrivande nyckelord:
WMO_CategoryCode: oceanography
-
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: Månatligen
Beskrivning av underhåll: Data uppdateras löpande, Rättning sker månadsvis
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Licens för användning krävs.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Upphovsrätt
Nyttjanderestriktioner: licens, Andra begränsningar
Andra restriktioner:
I och med att du laddar ned data så accepterar du följande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622.
              Ange om möjligt SMHI som källa.
            
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Rumslig beskrivning:
Rumslig identifierare:
Namn: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: -4.1
Longitud öst: 30.2
Latitud norr: 65.9
Latitud söder: 48.5
Tidsperiod:
Startdatum: 2016
Slutdatum::
-
Resurskontakt:
Person: SMHI
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: Dataleveranser@smhi.se
-

KvalitetDatakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Modellen simulerar de fysikaliska lagarna i havet med hjälp av rörelseekvationer och
            termodynamiska lagar. Modellen stegas framåt i tiden med små tidssteg och simulerar
            de oceanografiska processerna i gridrutor i 3 dimensioner.
            Lufttrycket påverkar havsytan och får den att sjunka vid högt tryck och stiga vid
            lågt tryck. Tidvattnet påverkar vattenståndet på västkusten. Luftens temperatur påverkar
            ytvattnets temperatur och vinden blandar om den översta delen av havet m.h.a. turbulens.
            Vindar påverkar även vattenståndet genom s.k. vindstuvning. Avrinning från floder
            lägger sig ovanpå havsvattnet och blandas ned m.h.a. vinden och gör havsvattnet mindre
            salt. Vid stormiga väderlägen trycks ibland stora mängder högsalint havsvatten genom
            Öresund och Bältsunden in i Östersjön. På vintern simulerar modellen istillväxt, isdrift
            och isavsmältning.
           
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: kvot
Resultat: 494719/494719
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande
            av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för
            rumsliga datamängder och datatjänster
           
Produktionsdatum: 2010-11-23

Referenssystem

Rumsligt referenssystem

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/7
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=7
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningtjänst NEMO-Nordic
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=nemo_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:
OBS: nedanstående Online länkar motsvarar krav från Inspire

dvs, länkar anges utan att det finns en koppling till specifika distributörer
Onlinekälla:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/7
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=7
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningtjänst NEMO-Nordic
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=nemo_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:

Alla metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2017-05-15
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se
Identifierare för metadatamängden: 7d86fb3d-a341-4aee-91bc-5ef342d958c3
Metadatakontakt:
Person: Oceanograf
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: Oceanograf@smhi.seResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Oceanografisk prognosmodell (NEMO-Nordic) - historiska modelldata
Produktionsdatum: 2016-10-21
Publiceringsdatum: 2016-10-31
Identifierare för resursen: 0aa705ed-d241-4cca-91cd-cdf04edf1e7c
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              Datamängden innehåller historiska modelldata från prognosmodellen NEMO-Nordic. Det
              innebär att endast data för första tidssteget har valts ut. Prognosdata ingår inte.
              NEMO-Nordic NS01 är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet
              för ett antal fysikaliska parametrar.
              Var 6:e timme körs en 60-timmars prognos som bygger på dataassimilation av tillgängliga
              observationer. Som indata används meteorologiska prognosmodellen HIRLAM (C11) och
              floddata från den hydrologiska modellen E-HYPE. Prognos görs för bl.a. vattentemperatur,
              salthalt, strömmar, vattenstånd och is.
              Området som täcks av NEMO-Nordic är hela Östersjön, Sveriges västkust (Kattegatt och
              Skagerrak), Nordsjön och Engelska kanalen.
              Vid användning av vattenståndsdata ska data offsetkorrigeras eftersom modellens nollnivå
              inte är samma som vattennivån för området. Offsetkorrigeringen görs utifrån observationer
              för aktuell tidsperiod. Korrigeringen ska utföras löpande för varje station, eftersom
              de har olika referensnivåer.
              En metod för offsetkorrigering är att använda ett löpande medelvärde för havsvattenståndet
              för några dagar bakåt i tiden. 
              
              KOORDINATER
              Koordinaterna för området ges av hörnen:
              Sydvästra	lat: 48.5,	lon: -4.1
              Nordvästra	lat: 65.9,	lon: -4.1
              Nordöstra	lat: 65.9,	lon: 30.2
              Sydöstra	lat: 48.5,	lon: 30.2
              
              Gridrutorna är 1 nautisk mil (ca 2*2 km). Observera att området norr om Nordsjön (ca
              59.3) inte ingår i gridet.
              
              ANVÄNDNING
              På SMHI används data från NEMO-Nordic till bland annat vattenståndsvarningar, isprognoser
              och olika utredningar. NEMO-Nordic data används även som indata till andra modeller.
              Ett exempel är oljespillsmodellen SeatrackWeb. NEMO-Nordic används också som indata
              till andra oceanografiska modeller via det internationella BOOS-samarbetet.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Kust och hav
Beskrivande nyckelord:
GCMD - Science keywords: Oceans > Ocean Temperature > Water Temperature,Oceans > Ocean Waves > Wave Speed/direction,Oceans > Salinity/density > Salinity,Oceans > Sea Ice,Oceans > Sea Surface Height
Beskrivande nyckelord:
SID Parameter: Havstemperatur,Havsvattenstånd,Salthalt,Strömhastighet,Strömriktning
Beskrivande nyckelord:
SID Kategorier: Oceanografiska modelldata
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Geografiska oceanografiska förhållanden
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
SID-metadata-sync: PROD-SERVER,GEODATA.SE-SERVER
Beskrivande nyckelord:
WMO_CategoryCode: oceanography
-
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: Månatligen
Beskrivning av underhåll: Data uppdateras löpande, Rättning sker månadsvis
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Licens för användning krävs.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Upphovsrätt
Nyttjanderestriktioner: licens, Andra begränsningar
Andra restriktioner:
I och med att du laddar ned data så accepterar du följande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622.
              Ange om möjligt SMHI som källa.
            
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Rumslig beskrivning:
Rumslig identifierare:
Namn: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: -4.1
Longitud öst: 30.2
Latitud norr: 65.9
Latitud söder: 48.5
Tidsperiod:
Startdatum: 2016
Slutdatum::
-
Resurskontakt:
Person: SMHI
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: Dataleveranser@smhi.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Modellen simulerar de fysikaliska lagarna i havet med hjälp av rörelseekvationer och
            termodynamiska lagar. Modellen stegas framåt i tiden med små tidssteg och simulerar
            de oceanografiska processerna i gridrutor i 3 dimensioner.
            Lufttrycket påverkar havsytan och får den att sjunka vid högt tryck och stiga vid
            lågt tryck. Tidvattnet påverkar vattenståndet på västkusten. Luftens temperatur påverkar
            ytvattnets temperatur och vinden blandar om den översta delen av havet m.h.a. turbulens.
            Vindar påverkar även vattenståndet genom s.k. vindstuvning. Avrinning från floder
            lägger sig ovanpå havsvattnet och blandas ned m.h.a. vinden och gör havsvattnet mindre
            salt. Vid stormiga väderlägen trycks ibland stora mängder högsalint havsvatten genom
            Öresund och Bältsunden in i Östersjön. På vintern simulerar modellen istillväxt, isdrift
            och isavsmältning.
           
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: kvot
Resultat: 494719/494719
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande
            av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för
            rumsliga datamängder och datatjänster
           
Produktionsdatum: 2010-11-23

Rumsligt referenssystem

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/7
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=7
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningtjänst NEMO-Nordic
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=nemo_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:
OBS: nedanstående Online länkar motsvarar krav från Inspire

dvs, länkar anges utan att det finns en koppling till specifika distributörer
Onlinekälla:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/7
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=7
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningtjänst NEMO-Nordic
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=nemo_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras: