Skriv utMeteorologisk analysmodell MESAN (HIRLAM) - historiska analysdata

Översikt

Tyck til

Översiktlig sammanställning
Resurstyp (Hierarkisk nivå) : datamängd
Datum för metadata: 2017-05-15
Händelsedatum :
Publiceringsdatum: 2013-06-03
Revideringsdatum: 2016-05-23
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              I denna datamängd finns arkiverade MESAN-data fram till och med dygnet innan uttaget
              sker.
              Data finns t.o.m. maj 2016. Därefter baseras MESAN-analysen på den mer högupplösta
              prognosmodellen AROME.
              Mesan är en meteorologisk analysmodell som beskriver det aktuella väderläget i gridrutor.
              
              Varje timme under dygnet görs en tvådimensionell kartläggning av vanliga väderparametrar.
              Vilka dessa är varierar något över dygnet. I huvudsak beskriver de meteorologiska
              förhållanden som temperatur, nederbörd, moln, sikt, luftfuktighet, vind och snö.
              Analysen görs över ett område som täcker Skandinavien, brittiska öarna, norra delen
              av kontinenten och de baltiska staterna. 
              
              KOORDINATER
              Koordinater för området ges av hörnen:
              sydvästra		48.5N, 10.5W
              nordvästra	75.1N, 11.5W
              nordöstra		63.3N, 51.6E
              sydöstra		42.4N, 22.9E
              
              Gridrutorna är 11*11 km.
              
              ANVÄNDNING
              Mesan-data används på SMHI för att göra väderkartor som meteorologen har som underlag
              i prognosverksamheten. Om observationer saknas kan analyserade värden ibland ersätta
              dessa. Mesan-data används också som indata till andra modeller t ex för att beräkna
              avrinningen i våra vattendrag eller för att kartlägga risken för bränder i skog och
              mark.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Klimatologi och meteorologi
Ansvarig part: SMHI
Status: Pågående

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2017-05-15
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se
Identifierare för metadatamängden: 5318ec28-f1fc-42d2-847b-ff61e05aa2ab
Metadatakontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: klimatolog@smhi.se

Information om dataResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Meteorologisk analysmodell MESAN (HIRLAM) - historiska analysdata
Publiceringsdatum: 2013-06-03
Revideringsdatum: 2016-05-23
Identifierare för resursen: 8d9d4dfa-1bfc-4c6e-845e-284608066a6e
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              I denna datamängd finns arkiverade MESAN-data fram till och med dygnet innan uttaget
              sker.
              Data finns t.o.m. maj 2016. Därefter baseras MESAN-analysen på den mer högupplösta
              prognosmodellen AROME.
              Mesan är en meteorologisk analysmodell som beskriver det aktuella väderläget i gridrutor.
              
              Varje timme under dygnet görs en tvådimensionell kartläggning av vanliga väderparametrar.
              Vilka dessa är varierar något över dygnet. I huvudsak beskriver de meteorologiska
              förhållanden som temperatur, nederbörd, moln, sikt, luftfuktighet, vind och snö.
              Analysen görs över ett område som täcker Skandinavien, brittiska öarna, norra delen
              av kontinenten och de baltiska staterna. 
              
              KOORDINATER
              Koordinater för området ges av hörnen:
              sydvästra		48.5N, 10.5W
              nordvästra	75.1N, 11.5W
              nordöstra		63.3N, 51.6E
              sydöstra		42.4N, 22.9E
              
              Gridrutorna är 11*11 km.
              
              ANVÄNDNING
              Mesan-data används på SMHI för att göra väderkartor som meteorologen har som underlag
              i prognosverksamheten. Om observationer saknas kan analyserade värden ibland ersätta
              dessa. Mesan-data används också som indata till andra modeller t ex för att beräkna
              avrinningen i våra vattendrag eller för att kartlägga risken för bränder i skog och
              mark.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Klimatologi och meteorologi
Beskrivande nyckelord:
GCMD - Science keywords: Atmosphere > Atmospheric Temperature > Air Temperature,Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Humidity,Atmosphere > Atmospheric Winds,Atmosphere > Clouds,Atmosphere > Precipitation
Beskrivande nyckelord:
SID Parameter: Lufttemperatur,Molnmängd,Nederbördsmängd,Relativ luftfuktighet,Sikt,Vindhastighet,Vindriktning
Beskrivande nyckelord:
SID Kategorier: Meteorologiska modelldata
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Geografiska meteorologiska förhållanden
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
SID-metadata-sync: PROD-SERVER,GEODATA.SE-SERVER
Beskrivande nyckelord:
WMO_CategoryCode: Meteorology
-
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: Månatligen
Beskrivning av underhåll: Data uppdateras löpande, Rättning sker månadsvis
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Licens för användning krävs.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Upphovsrätt
Nyttjanderestriktioner: licens, Andra begränsningar
Andra restriktioner:
I och med att du laddar ned data så accepterar du följande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622.
              Ange om möjligt SMHI som källa.
            
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Rumslig beskrivning:
Rumslig identifierare:
Namn: Skandinavien, brittiska öarna, norra delen av kontinenten och de baltiska staterna.
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 11.5
Longitud öst: 51.6
Latitud norr: 75.1
Latitud söder: 42.4
Tidsperiod:
Startdatum: 1998
Slutdatum::
-
Resurskontakt:
Person: SMHI
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: Dataleveranser@smhi.se
-

KvalitetDatakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Modellens kartläggning av vädret bygger på observationer från vanliga väderstationer,
            men också från Trafikverkets stationer, data från väderradar och satellit. Som startvärde
            (första gissning) används vanligtvis en prognos från den numeriska vädermodellen HIRLAM
            som gäller vid observationstidpunkten. Denna bygger i sin tur på tidigare observationer
            och modifieras i MESAN för att stämma bättre med de aktuella observationerna. 
            
            Metoden som används kallas Optimal Interpolation och bygger på statistiska samband
            över hur informationsinnehållet i observationer avtar som funktion av avståndet från
            observationsplatsen. Med hjälp av detta samband kan flera observationer vägas samman
            till ett medelvärde som gäller för en så kallad gridruta. I MESAN HIRLAM är dessa
            11 gånger 11 km.
           
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: kvot
Resultat: 4372650/4372650
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande
            av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för
            rumsliga datamängder och datatjänster
           
Produktionsdatum: 2010-11-23

Referenssystem

Rumsligt referenssystem

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/4
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=4
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst för MESAN
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=mesan_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:
OBS: nedanstående Online länkar motsvarar krav från Inspire

dvs, länkar anges utan att det finns en koppling till specifika distributörer
Onlinekälla:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/4
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=4
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst för MESAN
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=mesan_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:

Alla metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2017-05-15
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se
Identifierare för metadatamängden: 5318ec28-f1fc-42d2-847b-ff61e05aa2ab
Metadatakontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: klimatolog@smhi.seResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Meteorologisk analysmodell MESAN (HIRLAM) - historiska analysdata
Publiceringsdatum: 2013-06-03
Revideringsdatum: 2016-05-23
Identifierare för resursen: 8d9d4dfa-1bfc-4c6e-845e-284608066a6e
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
BESKRIVNING
              I denna datamängd finns arkiverade MESAN-data fram till och med dygnet innan uttaget
              sker.
              Data finns t.o.m. maj 2016. Därefter baseras MESAN-analysen på den mer högupplösta
              prognosmodellen AROME.
              Mesan är en meteorologisk analysmodell som beskriver det aktuella väderläget i gridrutor.
              
              Varje timme under dygnet görs en tvådimensionell kartläggning av vanliga väderparametrar.
              Vilka dessa är varierar något över dygnet. I huvudsak beskriver de meteorologiska
              förhållanden som temperatur, nederbörd, moln, sikt, luftfuktighet, vind och snö.
              Analysen görs över ett område som täcker Skandinavien, brittiska öarna, norra delen
              av kontinenten och de baltiska staterna. 
              
              KOORDINATER
              Koordinater för området ges av hörnen:
              sydvästra		48.5N, 10.5W
              nordvästra	75.1N, 11.5W
              nordöstra		63.3N, 51.6E
              sydöstra		42.4N, 22.9E
              
              Gridrutorna är 11*11 km.
              
              ANVÄNDNING
              Mesan-data används på SMHI för att göra väderkartor som meteorologen har som underlag
              i prognosverksamheten. Om observationer saknas kan analyserade värden ibland ersätta
              dessa. Mesan-data används också som indata till andra modeller t ex för att beräkna
              avrinningen i våra vattendrag eller för att kartlägga risken för bränder i skog och
              mark.
              
              FORMAT
              Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
              http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
            
Ämnesområde: Klimatologi och meteorologi
Beskrivande nyckelord:
GCMD - Science keywords: Atmosphere > Atmospheric Temperature > Air Temperature,Atmosphere > Atmospheric Water Vapor > Humidity,Atmosphere > Atmospheric Winds,Atmosphere > Clouds,Atmosphere > Precipitation
Beskrivande nyckelord:
SID Parameter: Lufttemperatur,Molnmängd,Nederbördsmängd,Relativ luftfuktighet,Sikt,Vindhastighet,Vindriktning
Beskrivande nyckelord:
SID Kategorier: Meteorologiska modelldata
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Geografiska meteorologiska förhållanden
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
SID-metadata-sync: PROD-SERVER,GEODATA.SE-SERVER
Beskrivande nyckelord:
WMO_CategoryCode: Meteorology
-
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: Månatligen
Beskrivning av underhåll: Data uppdateras löpande, Rättning sker månadsvis
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Licens för användning krävs.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Upphovsrätt
Nyttjanderestriktioner: licens, Andra begränsningar
Andra restriktioner:
I och med att du laddar ned data så accepterar du följande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622.
              Ange om möjligt SMHI som källa.
            
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Rumslig beskrivning:
Rumslig identifierare:
Namn: Skandinavien, brittiska öarna, norra delen av kontinenten och de baltiska staterna.
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 11.5
Longitud öst: 51.6
Latitud norr: 75.1
Latitud söder: 42.4
Tidsperiod:
Startdatum: 1998
Slutdatum::
-
Resurskontakt:
Person: SMHI
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: Dataleveranser@smhi.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Modellens kartläggning av vädret bygger på observationer från vanliga väderstationer,
            men också från Trafikverkets stationer, data från väderradar och satellit. Som startvärde
            (första gissning) används vanligtvis en prognos från den numeriska vädermodellen HIRLAM
            som gäller vid observationstidpunkten. Denna bygger i sin tur på tidigare observationer
            och modifieras i MESAN för att stämma bättre med de aktuella observationerna. 
            
            Metoden som används kallas Optimal Interpolation och bygger på statistiska samband
            över hur informationsinnehållet i observationer avtar som funktion av avståndet från
            observationsplatsen. Med hjälp av detta samband kan flera observationer vägas samman
            till ett medelvärde som gäller för en så kallad gridruta. I MESAN HIRLAM är dessa
            11 gånger 11 km.
           
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: kvot
Resultat: 4372650/4372650
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande
            av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för
            rumsliga datamängder och datatjänster
           
Produktionsdatum: 2010-11-23

Rumsligt referenssystem

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/4
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=4
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst för MESAN
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=mesan_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras:
OBS: nedanstående Online länkar motsvarar krav från Inspire

dvs, länkar anges utan att det finns en koppling till specifika distributörer
Onlinekälla:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av datafeed
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/feed/4
Protokoll: HTTP:Nedladdning:ATOM
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Webbplats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://opendata-download-grid-archive.smhi.se/explore?modeltype=4
Protokoll: HTTP:Nedladdning:GUI
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst för MESAN
Adress för uppkoppling: http://opendata-view.smhi.se/grid-archive/ows?layers=mesan_extent
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Information till utvecklare
Adress för uppkoppling: http://opendata.smhi.se/apidocs/grid/index.html
Protokoll: HTTP:Information:APIdokumentation
Funktion som kan utföras: