Skriv utHöga havsnivåer idag och i framtiden

Översikt

Tyck til

Översiktlig sammanställning
Resurstyp (Hierarkisk nivå) : datamängd
Datum för metadata: 2018-01-31
Händelsedatum :
Produktionsdatum: 2017-11-01
Sammanfattning:
Karttjänsten visar framtida havsnivåer för Sveriges kust. Det ger en indikation om
              vilka områden som kan vara sårbara och där hänsyn bör tas till stigande vattennivåer.
              I tjänsten kan man välja mellan tre olika utsläppsscenarier: RCP2.6; RCP4.5 och RCP8.5,
              samt åren 2050 eller 2100. För varje scenario visas data för den femte percentilen,
              medianen och den 95:e percentilen. Totalt finns 18 lager tillgängliga för nedladdning.
              
              BEGRÄNSNINGAR:
              Visualiseringen och beräkningarna är begränsade till Sveriges fastland, Öland och
              Gotland samt kustnära öar. Områden utanför Sveriges gränser presenteras översiktligt.
              
              
              Kommentarer:
              1. För att beräkningar ska kunna göras måste Sverige delas in i mindre områden. I
              gränserna mellan dessa områden överlappar lagren varandra.
              2. Landområden som befinner sig under havsytans nivå identifieras som översvämmade.
              Detta leder ibland till att områden på land utan direkt uppenbar koppling till havet
              visas som översvämmade. Detta betyder inte nödvändigtvis att dessa områden kommer
              att vara under vatten. Det kan till exempel finnas existerande vallar eller naturliga
              geografiska hinder som motverkar detta.
              
              
              
              TÄCKNINGSOMRÅDE ???
              Samtliga data berör Sverige.
              Koordinater för området ges av hörnen
              sydvästra 55.0N, 11.0E
              nordöstra 69.5N, 25.5E
              
              ANVÄNDNING
              Kartmaterialet ger ett översiktligt underlag för information om framtida havsnivåer.
              Syftet är inte att tillhandahålla ett fullständigt beslutsunderlag, utan snarare att
              ge en indikation om i vilka områden ett sådant underlag bör tas fram. Kartan visar
              framtida medelvattenstånd, dvs. den nivå som havet kan komma att ligga på i normalläget.
              Dessutom bör, i planeringssyfte, hänsyn även tas till extremnivåer vid t.ex. stormar
              samt till olika lokala effekter.
              
              
              FORMAT ???
            
Ämnesområde: Klimatologi och meteorologi
Ansvarig part: SMHI
Status: Pågående

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2018-01-31
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se
Identifierare för metadatamängden: d30fb501-61e9-4f35-aca9-a6d525e87633
Metadatakontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: klimatolog@smhi.se

Information om dataResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Höga havsnivåer idag och i framtiden
Produktionsdatum: 2017-11-01
Identifierare för resursen: 9bbd1ea2-adf1-4a82-a701-2b0ad6f573b2
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Karttjänsten visar framtida havsnivåer för Sveriges kust. Det ger en indikation om
              vilka områden som kan vara sårbara och där hänsyn bör tas till stigande vattennivåer.
              I tjänsten kan man välja mellan tre olika utsläppsscenarier: RCP2.6; RCP4.5 och RCP8.5,
              samt åren 2050 eller 2100. För varje scenario visas data för den femte percentilen,
              medianen och den 95:e percentilen. Totalt finns 18 lager tillgängliga för nedladdning.
              
              BEGRÄNSNINGAR:
              Visualiseringen och beräkningarna är begränsade till Sveriges fastland, Öland och
              Gotland samt kustnära öar. Områden utanför Sveriges gränser presenteras översiktligt.
              
              
              Kommentarer:
              1. För att beräkningar ska kunna göras måste Sverige delas in i mindre områden. I
              gränserna mellan dessa områden överlappar lagren varandra.
              2. Landområden som befinner sig under havsytans nivå identifieras som översvämmade.
              Detta leder ibland till att områden på land utan direkt uppenbar koppling till havet
              visas som översvämmade. Detta betyder inte nödvändigtvis att dessa områden kommer
              att vara under vatten. Det kan till exempel finnas existerande vallar eller naturliga
              geografiska hinder som motverkar detta.
              
              
              
              TÄCKNINGSOMRÅDE ???
              Samtliga data berör Sverige.
              Koordinater för området ges av hörnen
              sydvästra 55.0N, 11.0E
              nordöstra 69.5N, 25.5E
              
              ANVÄNDNING
              Kartmaterialet ger ett översiktligt underlag för information om framtida havsnivåer.
              Syftet är inte att tillhandahålla ett fullständigt beslutsunderlag, utan snarare att
              ge en indikation om i vilka områden ett sådant underlag bör tas fram. Kartan visar
              framtida medelvattenstånd, dvs. den nivå som havet kan komma att ligga på i normalläget.
              Dessutom bör, i planeringssyfte, hänsyn även tas till extremnivåer vid t.ex. stormar
              samt till olika lokala effekter.
              
              
              FORMAT ???
            
Ämnesområde: Klimatologi och meteorologi
Beskrivande nyckelord:
SID Parameter: Havsvattenstånd
Beskrivande nyckelord:
SID Kategorier: Oceanografiska observationer
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Geografiska oceanografiska förhållanden
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data
Beskrivande nyckelord:
SID-metadata-sync: PROD-SERVER
Beskrivande nyckelord:
WMO_CategoryCode: oceanography
-
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
Beskrivning av underhåll: Data uppdateras löpande.
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Licens för användning krävs.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Upphovsrätt
Nyttjanderestriktioner: licens, Andra begränsningar
Andra restriktioner:
I och med att du laddar ned data så accepterar du följande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622.
              Ange om möjligt SMHI som källa.
            
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sveriges fastland, Öland och Gotland samt kustnära öar.
Rumslig beskrivning:
Rumslig identifierare:
Namn: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 11
Longitud öst: 25
Latitud norr: 66
Latitud söder: 55
Tidsperiod:
Startdatum: 1961
Slutdatum:: 2100
-
Resurskontakt:
Person: SMHI
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: Dataleveranser@smhi.se
-

KvalitetDatakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Framtagning och underlag: 
            
            Underlaget är producerat av SMHI med hjälp av medel inom anslag 1:10 klimatanpassning.
            Arbetet har genomförts under åren 2015-2017. 
            Beräkningarna baseras på klimatscenarier framtagna av FNs klimatpanel (IPCC AR5).
            I beräkningarna har hänsyn tagits till framtida landhöjning. För detta har Lantmäteriets
            landhöjningsmodell NKG2016LU använts. 
            Som referenssystem för höjdnivåer används rikets höjdsystem RH2000. Höjddata är ett
            raster på 2x2 meter. I höjddata som används i projektet är alla höjder över 30 meter
            borttaget och havet är satt till 0 meter. Vid norrlandskusten är landhöjningen större
            än klimatets påverkan av havsnivåhöjningen. Detta innebär att havsnivån i den nära
            framtiden kommer att vara lägre än vad den är idag. Eftersom vi inte har något höjddata
            under havsytan går det inte att göra beräkningar på de platser där landet höjer sig
            snabbare än havet stiger. På dessa platser visas den framtida havsnivån på samma nivå
            som dagens. 
            Som indata används medelvattenståndet för referensperioden 1986-2005 för 29 oceanografiska
            mätstationer. Mellan mätstationerna interpoleras värden. 
            Mer information kring projektet och om visualiseringen hittar du på https://www.smhi.se/klimat/havsniva
            
            Visualiseringsverktyget är framtaget av SGI, Statens Geotekniska Institut
           

Referenssystem

Rumsligt referenssystem

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av data
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/ladda-ner-scenariodata
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
OBS: nedanstående Online länkar motsvarar krav från Inspire

dvs, länkar anges utan att det finns en koppling till specifika distributörer
Onlinekälla:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av data
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/ladda-ner-scenariodata
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:

Alla metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2018-01-31
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se
Identifierare för metadatamängden: d30fb501-61e9-4f35-aca9-a6d525e87633
Metadatakontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: klimatolog@smhi.seResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Höga havsnivåer idag och i framtiden
Produktionsdatum: 2017-11-01
Identifierare för resursen: 9bbd1ea2-adf1-4a82-a701-2b0ad6f573b2
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Karttjänsten visar framtida havsnivåer för Sveriges kust. Det ger en indikation om
              vilka områden som kan vara sårbara och där hänsyn bör tas till stigande vattennivåer.
              I tjänsten kan man välja mellan tre olika utsläppsscenarier: RCP2.6; RCP4.5 och RCP8.5,
              samt åren 2050 eller 2100. För varje scenario visas data för den femte percentilen,
              medianen och den 95:e percentilen. Totalt finns 18 lager tillgängliga för nedladdning.
              
              BEGRÄNSNINGAR:
              Visualiseringen och beräkningarna är begränsade till Sveriges fastland, Öland och
              Gotland samt kustnära öar. Områden utanför Sveriges gränser presenteras översiktligt.
              
              
              Kommentarer:
              1. För att beräkningar ska kunna göras måste Sverige delas in i mindre områden. I
              gränserna mellan dessa områden överlappar lagren varandra.
              2. Landområden som befinner sig under havsytans nivå identifieras som översvämmade.
              Detta leder ibland till att områden på land utan direkt uppenbar koppling till havet
              visas som översvämmade. Detta betyder inte nödvändigtvis att dessa områden kommer
              att vara under vatten. Det kan till exempel finnas existerande vallar eller naturliga
              geografiska hinder som motverkar detta.
              
              
              
              TÄCKNINGSOMRÅDE ???
              Samtliga data berör Sverige.
              Koordinater för området ges av hörnen
              sydvästra 55.0N, 11.0E
              nordöstra 69.5N, 25.5E
              
              ANVÄNDNING
              Kartmaterialet ger ett översiktligt underlag för information om framtida havsnivåer.
              Syftet är inte att tillhandahålla ett fullständigt beslutsunderlag, utan snarare att
              ge en indikation om i vilka områden ett sådant underlag bör tas fram. Kartan visar
              framtida medelvattenstånd, dvs. den nivå som havet kan komma att ligga på i normalläget.
              Dessutom bör, i planeringssyfte, hänsyn även tas till extremnivåer vid t.ex. stormar
              samt till olika lokala effekter.
              
              
              FORMAT ???
            
Ämnesområde: Klimatologi och meteorologi
Beskrivande nyckelord:
SID Parameter: Havsvattenstånd
Beskrivande nyckelord:
SID Kategorier: Oceanografiska observationer
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Geografiska oceanografiska förhållanden
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data
Beskrivande nyckelord:
SID-metadata-sync: PROD-SERVER
Beskrivande nyckelord:
WMO_CategoryCode: oceanography
-
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
Beskrivning av underhåll: Data uppdateras löpande.
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Licens för användning krävs.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Upphovsrätt
Nyttjanderestriktioner: licens, Andra begränsningar
Andra restriktioner:
I och med att du laddar ned data så accepterar du följande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622.
              Ange om möjligt SMHI som källa.
            
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sveriges fastland, Öland och Gotland samt kustnära öar.
Rumslig beskrivning:
Rumslig identifierare:
Namn: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 11
Longitud öst: 25
Latitud norr: 66
Latitud söder: 55
Tidsperiod:
Startdatum: 1961
Slutdatum:: 2100
-
Resurskontakt:
Person: SMHI
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer: 011-4958000
E-post: Dataleveranser@smhi.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Framtagning och underlag: 
            
            Underlaget är producerat av SMHI med hjälp av medel inom anslag 1:10 klimatanpassning.
            Arbetet har genomförts under åren 2015-2017. 
            Beräkningarna baseras på klimatscenarier framtagna av FNs klimatpanel (IPCC AR5).
            I beräkningarna har hänsyn tagits till framtida landhöjning. För detta har Lantmäteriets
            landhöjningsmodell NKG2016LU använts. 
            Som referenssystem för höjdnivåer används rikets höjdsystem RH2000. Höjddata är ett
            raster på 2x2 meter. I höjddata som används i projektet är alla höjder över 30 meter
            borttaget och havet är satt till 0 meter. Vid norrlandskusten är landhöjningen större
            än klimatets påverkan av havsnivåhöjningen. Detta innebär att havsnivån i den nära
            framtiden kommer att vara lägre än vad den är idag. Eftersom vi inte har något höjddata
            under havsytan går det inte att göra beräkningar på de platser där landet höjer sig
            snabbare än havet stiger. På dessa platser visas den framtida havsnivån på samma nivå
            som dagens. 
            Som indata används medelvattenståndet för referensperioden 1986-2005 för 29 oceanografiska
            mätstationer. Mellan mätstationerna interpoleras värden. 
            Mer information kring projektet och om visualiseringen hittar du på https://www.smhi.se/klimat/havsniva
            
            Visualiseringsverktyget är framtaget av SGI, Statens Geotekniska Institut
           

Rumsligt referenssystem

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: SMHI
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer: 011-495 8000
E-post: dataleveranser@smhi.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av data
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/ladda-ner-scenariodata
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
OBS: nedanstående Online länkar motsvarar krav från Inspire

dvs, länkar anges utan att det finns en koppling till specifika distributörer
Onlinekälla:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning av data
Adress för uppkoppling: http://www.smhi.se/klimatdata/framtidens-klimat/ladda-ner-scenariodata
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras: